Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900
regulamin

REGULAMIN SKLEPU

Zoolatria - Festiwal Na Żywo i Online

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – obowiązujący w Polsce uchwalony 23 kwietnia 1964 r

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego Festiwalu Zoolatria;

4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.zoolatria.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty i usługi prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów i Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Zakątek Transformacji Zuzanna Rybarczyk, Os. Bohaterów II Wojny Światowej 72/5, 61-383 Poznań, NIP: 7822509727, REGON:387345118, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Tekst mający znaczenie dla EOG;

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.zoolatria.pl

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep Internetowy, działający pod adresem: www.zoolatria.pl, prowadzony jest przez Zuzannę Rybarczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Zakątek Transformacji Zuzanna Rybarczyk, Os. Bohaterów II Wojny Światowej 72/5, 61-383 Poznań, NIP: 7822509727, REGON:387345118
Dane adresowe / kontaktowe:
Zuzanna Rybarczyk, Os. Bohaterów II Wojny Światowej 72/5, 61-383 Poznań
e-mail: kontakt@zoolatria.pl
tel. +45 50253639

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu

c) Internetowego;

d) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

e) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych takich jak aktualna wersja przeglądarki internetowej, na dowolnym systemie operacyjnym. Oprogramowanie Sklepu Internetowego zostało zoptymalizowane do poprawnego działania dla przeglądarek: Chrome, Safari, Opera, Firefox, Internet Explorer od wersji 9 i wyżej. Przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies. W ramach oprogramowania Sklep Internetowy stosuje pliki cookies w celu zoptymalizowanego wyświetlania zawartości strony. Pliki cookies generowane przez Sklep, nie zawierają żadnych danych osobowych, ani nie przechowują informacji indywidualnych o użytkowniku. Przechowywane w plikach cookies dane zawierają jedynie informację na temat wyświetlania elementów strony.

6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Zakątek Transformacji Zuzanna Rybarczyk zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.zoolatria.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy

10. Informacja o konieczności zapoznania się z wymogami użytkowania platformy zoom jest podana w wiadomości wysłanej po opłaceniu biletu. Klient zobowiązuje się wziąć całkowitą odpowiedzialność za wymogi dotyczące urządzeń i systemu obsługi platformy zoom. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak spełnienia wymogów technologicznych bądź nieumiejętności korzystania z platformy zoom. Tym samym nie ponosi kosztów w razie gdy klient nie może z jakichkolwiek powodów połączyć się w pokoju spotkań. Oczywiście dołożymy wszelkich starań by pomóc w przypadku komplikacji z tym związanych.

11. Wszystkie informacje przedstawione w czasie trwania festiwalu nie są poradami medycznymi ani psychoterapeutycznymi i nie zastępują konwencjonalnego leczenia i właściwej terapii lekarskiej. Z przedstawionych informacji i zaleceń terapeutycznych, w trakcie trwania festiwalu, osoba zainteresowana korzysta na własne ryzyko.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu, regulaminu festiwalu na żywo, plików cookies, klauzuli RODO oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Zakątek Transformacji Zuzanna Rybarczyk może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego;

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Zakątek Transformacji Zuzanna Rybarczyk za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Zakątek Transformacji Zuzanna Rybarczyk.

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Zakątek Transformacji Zuzanna Rybarczyk.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Zakątek Transformacji Zuzanna Rybarczyk;

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Państwa Polskiego, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.zoolatria.pl, dokonać wyboru pośród prezentowanych na stronie artykułów ich kolorystyki oraz ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów lub Usług przez Klienta jest dokonywany poprzez wybranie przycisku “kup bilet”.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kup bilet”” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia;

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, w tym regulaminu festiwalu na żywo, plików cookies, klauzuli RODO oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kup bilet”.

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Zakątek Transformacji Zuzanna Rybarczyk Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Po złożeniu zamówienia, oraz opłaceniu go Klient otrzymuje wiadomość e-mail od pośrednika płatności PayU o dokonaniu zapłaty

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

10. Kupujący w ciągu 48h od opłacenia zamówienia otrzyma na podany adres email wiadomość ze szczegółami festiwalu.

11. Link do pokoju spotkań na platformie Zoom kupujący otrzyma w osobnej wiadomości do 24h przed rozpoczęciem wydarzenia.

12. Każdy uczestnik festiwalu otrzyma dostęp do nagrań wystąpień prelegentów i wystawców na okres 30 dni po zakończeniu festiwalu. Nagrania z festiwalu objęte są prawami autorskimi. Dopuszczone są tylko do odtwarzania dla osoby, która kupiła bilet. Nie zezwalam na publikacje i republikacje w jakiejkolwiek formie.

V. Oferta Sklepu

1. Informacje o Towarach i Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy

2. Prowadzący Sklep Internetowy zastrzega możliwość czasowej niedostępności oferowanych towarów.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły Festiwalu na wersję on-line. Wówczas następuje zwrot wpłaconych środków za bilet w wersji na żywo na konto, z którego wpłynęły pieniądze.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia. Wówczas następuje zwrot wpłaconych środków za bilet na konto, z którego wpłynęły pieniądze.

VI. Ceny w Sklepie

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki towaru. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je Sklep opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na Sklep.

3. Promocje i rabaty dostępne w sklepie nie łączą się ze sobą.

4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Kup bilet”.

VII. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Zamówienia można składać poprzez: platformę Sklepu Internetowego www.zoolatria.pl

2. Zamówienia poprzez platformę Sklepu można składać 24 godziny na dobę przez cały rok do momentu wyczerpania puli biletów i/lub na czwarty dzień od zakończenia Festiwalu.

3. Realizacja zamówienia z udziałem systemu płatniczego PayU rozpoczyna się w momencie zaksięgowania środków na koncie Sklepu.

4. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.

5. Nieprawidłowo wypełniony formularz zamówienia nie będzie realizowany.

6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

7. Jeśli chcesz otrzymać fakturę, proszę o kontakt pod adresem kontakt@zoolatria.pl. Sklep wystawia faktury bez VAT na dane podane w trakcie składania zamówienia.

8. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnianie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami (regulamin sprzedaży).

VIII. Formy płatności

Płatność on-line przyjmowane są online poprzez system płatniczy PayU

IX. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

Zakątek Transformacji Zuzanna Rybarczyk podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę Zakątek Transformacji Zuzanna Rybarczyk o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres: kontakt@zoolatria.pl , lub poprzez formularz kontaktowy na stronie www.zoolatria.pl

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

Zakątek Transformacji Zuzanna Rybarczyk zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Reklamacje związane z zamówieniami

Zakątek Transformacji Zuzanna Rybarczyk jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: kontakt@zoolatria.pl. Zakątek Transformacji Zuzanna Rybarczyk zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania o tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XI. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Zakątek Transformacji Zuzanna Rybarczyk z siedzibą przy Os. Bohaterów II Wojny Światowej 72/5, 61-383 Poznań

2. Więcej informacji o polityce ochrony prywatności znajdą Państwo na www.zoolatria.pl.

XII. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Zakątek Transformacji Zuzanna Rybarczyk a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Zakątek Transformacji Zuzanna Rybarczyk a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Zakątek Transformacji Zuzanna Rybarczyk

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustaw o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

XIII. Informacja dotycząca tekstu umowy

1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.zoolatria.pl oraz pobrać go i sporządzić z niego wydruk.

2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami (regulamin sprzedaży). Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta po zalogowaniu.

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW on – line na Festiwal Zoolatria

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Regulamin – Regulamin sprzedaży biletów on-line na Festiwal Zoolatria określający zasady i warunki sprzedaży internetowej biletów na Festiwal.

2. Organizator – Małgorzata Stankiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Stankiewicz Małgorzata Stankiewicz z siedzibą przy ul. Gębika 63/9, 10-691 Olsztyn NIP:7393506667 Regon 281582145

3. Współorganizator – Zakątek Transformacji Zuzanna Rybarczyk z siedzibą przy Os. Bohaterów II Wojny Św. 69/3, 61-383 Poznań, NIP:7822509727 Regon 387345118

4. Festiwal – Festiwal Zoolatria, organizowany przez Organizatora i Współorganizatora.

5. Uczestnik – osoba fizyczna, która na podstawie zakupionego biletu nabywa możliwość uczestnictwa w Wydarzeniach w ramach Festiwalu.

6. Wydarzenia – prelekcje, pokazy i szkolenia odbywające się w ramach Festiwalu.

7. Bilet - stanowią dwie wiadomości email - jedna wysłana ręcznie lub automatycznie po dokonaniu zakupu, druga z odnośnikiem do pokoju zoom w przypadku wersji online, dostarczona najpóźniej na 24h przed rozpoczęciem festiwalu, lub najszybciej, jak to będzie możliwe w zależności od daty zakupu biletu.

8. Sprzedaż online – sprzedaż biletów na Wydarzenia w ramach Festiwalu dokonywana za pośrednictwem strony internetowej www.zoolatria.pl. Na stronie znajduje się przycisk “kup bilet”, który po aktywacji i odznaczeniu akceptacji regulaminu, regulaminu Festiwalu, polityki prywatności oraz klauzuli RODO, przenosi kupującego w podstronę zakupu biletów poprzez aplikację płatniczą PayU. W ciągu 48h od zakupienia biletu, kupujący otrzymuje powiadomienie o dokonanej płatności.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady nabywania biletów w ramach Festiwalu.

2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, a zakup biletów jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu.

3. Ceny biletów wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto zawierającymi należny podatek VAT oraz są wiążące w chwili składania zamówienia przez Uczestnika.

4. Faktura jest wystawiana na żądanie. Oznacza to, że osoba kupująca musi wystosować prośbę o jej otrzymanie na adres kontakt@zoolatria.pl. W celu otrzymania faktury należy podczas procesu zamawiania biletów podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.

5. Zapłata za zamówione bilety odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, przy użyciu przelewu elektronicznego. Płatności obsługiwane są za pośrednictwem serwisu PayU.

6. Korzystanie z możliwości zakupu biletów online wymaga spełnienia minimalnych warunków technicznych:

  • dowolna przeglądarka internetowa obsługująca aplikację JavaScript,
  • dowolna przeglądarka internetowa obsługująca aplikację JavaScript,

7. Liczba biletów na Festiwal jest ograniczona i ich sprzedaż trwa do wyczerpania puli.

§ 3. Szczegółowe zasady dotyczące sprzedaży biletów online

1. Procedura zakupu biletów przebiega w następujących etapach:

  • rejestracji Uczestnika – podanie danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail,
  • wybór ilości biletów,
  • weryfikacja zamówienia i zaakceptowanie warunków zakupu Biletu, w tym treści Regulaminu, regulaminu Festiwalu, klauzuli RODO oraz zapoznanie się informacją o przetwarzaniu danych osobowych,
  • dokonanie płatności za bilet

2. Organizator i Współorganizator nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych przez Uczestnika.

3. Formy płatności za bilety: płatność e-przelewem poprzez serwis PayU

4. Uczestnik odbiera zakupione Bilety na podany podczas rejestracji adres e-mail po opłaceniu pełnej ceny biletu. Niezbędne jest do tego posiadanie oprogramowania do odczytywania plików w formacie PDF.

5. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu najpóźniej na 3 dzień od zakończenia festiwalu - chyba, że wyczerpie się ich zapas. Kupując bilet w trakcie bądź po zakończeniu Festiwalu klient otrzymuje nagrania prelekcji, które miały miejsce przed zakupem i otrzymaniem biletu.

6. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu najpóźniej na 3 dzień od zakończenia festiwalu - chyba, że wyczerpie się ich zapas.

7. Nieopłacenie zamówienia (nie uiszczenie płatności za Bilet), zgodnie z § 3 pkt. 1, zostanie uznane jako odstąpienie Uczestnika od umowy i takie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

8. W przypadku anulowania zamówienia, zgodnie z pkt 6 powyżej, nie ma możliwości jego przywrócenia, a jedynie jest możliwe złożenie nowego zamówienia. W takim przypadku Organizator nie może zagwarantować, że wybrane bilety będą wciąż dostępne.

9. Wszelkie ewentualne koszty związane z dokonywaniem płatności za Bilet, w trybie przewidzianym w niniejszym postanowieniu Regulaminu, ponosi Uczestnik.

§ 4. Zwroty biletów

1. Bilet zakupiony w sposób określony w Regulaminie, nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem:

a) przypadku gdy organizatorzy zmienią formę festiwalu na żywo i online, jedynie na formę online bez możliwości spotkania się na żywo.

b) przypadku odwołania Festiwalu z równoczesnym nie wskazaniem innego terminu wydarzenia.

2. Informacja o ewentualnych zmianach przekazywana będzie na adres e-mail podany w formularzu zamówienia biletu.

3. W przypadku zmiany terminu Festiwalu Uczestnik w terminie 7 dni od ogłoszenia powinien poinformować Organizatora, czy będzie uczestniczył w Festiwalu w nowym terminie, czy wybiera opcję zwrotu pieniędzy za bilet.

§ 5. Reklamacje

1. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące sprzedaży biletów online należy składać pocztą elektroniczną na adres: kontakt@zoolatria.pl Zgłoszenie reklamacyjne zawierać powinno przynajmniej: numer i datę transakcji.

2. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom.

3. Reklamacje mogą być składane nie później, niż 7 dni od zaistniałego zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

4. Organizator nie ponosi w stosunku do Uczestnika odpowiedzialności za nieprawidłowo wykonane płatności.

§ 6. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje kupującemu w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia są usługi związane z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; tym samym odstąpienie od umowy nie przysługuje Uczestnikowi w przypadku zakupu online biletu na Festiwal.

§ 7. Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Małgorzata Stankiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Stankiewicz Małgorzata Stankiewicz z siedzibą przy ul. Gębika 63/9, 10-691 Olsztyn NIP:7393506667 Regon 281582145

oraz Zuzanna Rybarczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Zakątek Transformacji Zuzanna Rybarczyk z siedzibą w Poznaniu 61-383 przy ulicy Os. Bohaterów II Wojny Św. 69/3

Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez adres email: kontakt@zoolatria.pl lub pod adresem wyżej wymienionych siedzib firm.

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu realizacji umowy sprzedaży Biletów na Festiwal Zoolatria oraz archiwizacji przekazanych danych na podstawie art. 6 ust 1 ppkt a.) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

3. Odbiorcą danych osobowych będą: Zuzanna Rybarczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Zakątek Transformacji Zuzanna Rybarczyk z siedzibą w Poznaniu 61-383 przy ulicy Os. Bohaterów II Wojny Św. 69/3 oraz Małgorzata Stankiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Stankiewicz Małgorzata Stankiewicz z siedzibą w Olsztynie 10-691 przy ulicy Gębika 63/9, kancelaria prawna m.in. celem dochodzenia ewentualnych roszczeń, zewnętrzne biuro rachunkowe oraz inne podmioty prawa upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres realizacji i archiwizacji umowy a w pozostałych przypadkach do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Administrator przewiduje podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz profilowanie Pani/Pana osoby w celu lepszego dopasowania jakości usług.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy Uczestnik Uczestnik, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Uczestnika danych osobowych koniecznych do realizacji zakupu Biletów jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi nam przyjęcie i realizację zamówienia.

 

REGULAMIN FESTIWALU ZOOlATRIA NA ŻYWO

§ 1. Definicje

1. Organizator - organizatorem eventu jest Stankiewicz Małgorzata Stankiewicz, z siedzibą przy ul. Gębika 63/9, 10-691 Olsztyn, NIP: 7393506667, REGON:281582145, kontakt@zoolatria.pl

2. Współorganizator – Zakątek Transformacji Zuzanna Rybarczyk z siedzibą przy Os. Bohaterów II Wojny Św. 69/3, 61-383 Poznań, NIP:7822509727 Regon 387345118, kontakt@zoolatria.pl

3. Regulamin Festiwalu - oznacza niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Uczestników Festiwalu na żywo,

4. Festiwal - Festiwal Zoolatria, organizowany przez Organizatora i Współorganizatora, odbywający się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,

5. Uczestnik - osoba, która zakupiła bilet potwierdzający jej udział w Festiwalu na żywo oraz zaakceptowała warunki udziału w Festiwalu określone w Regulaminie Festiwalu na stronie internetowej www.zoolatria.pl

6. Wydarzenia - zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych, doświadczonych wykładowców, trenerów, w których mogą brać udział Uczestnicy. Czas trwania wydarzenia wynosi 2 i pół dnia (rozpoczęcie piątek 01.07.2022 około godziny 15:00 do niedzieli 03.07.2022 do godziny 22:00)

7. Serwis Internetowy Festiwalu - strona internetowa dostępna pod adresem www.zoolatria.pl

§ 2. Warunki i zasady udziału w Festiwalu

1. Uczestnikiem Festiwalu może zostać osoba pełnoletnia, która posiada ważny bilet, potwierdzający jej prawo do udziału w nim.

2. Udział osoby niepełnoletniej w Festiwalu możliwy jest jedynie na podstawie pisemnej zgody opiekuna prawnego lub w towarzystwie osoby pełnoletniej, posiadającej ważny bilet.

3. Bilety można zakupić za pośrednictwem Serwisu Internetowego Festiwalu Zoolatria w sposób opisany na tej stronie, na warunkach opisanych w regulaminie sprzedaży biletów on-line.

4. Warunkiem udziału w Festiwalu jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Ze względu na charakter imprezy organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia zdrowotnego (w tym od następstw nieszczęśliwych wypadków). Uczestnicy zobowiązani są posiadać ubezpieczenie we własnym zakresie. Organizatorzy festiwalu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe, skutkujące utratą zdrowia lub życia.

6. Wszystkim osobom przebywającym na terenie festiwalu zabrania się wnoszenia na teren festiwalu i używania przedmiotów, a także zażywania środków mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych osób, a w szczególności:

1) Napojów alkoholowych i środków odurzających oraz narkotyków;

2) Łatwopalnych, trujących oraz promieniotwórczych środków chemicznych;

3) Wszelkiej broni, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;

4) Środków obrony osobistej jak gaz pieprzowy, paralizatory elektryczne, pałki policyjne i teleskopowe.

7. Uczestnicy mają obowiązek dbać o czystość i porządek na terenie festiwalu.

8. Na terenie festiwalu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Palenie możliwe jest wyłącznie w wyznaczonych do tego celu miejscach (na zewnątrz budynku).

§ 3. Organizacja Festiwalu

1. Czas i miejsce Festiwalu: Studio Mąka przy ul. Suwak 4 / Domaniewska 51, parter. Wejście i parking od ul. Domaniewskiej 02-676 Warszawa

2. Szczegółowe informacje na temat miejsca oraz harmonogramu eventu podane zostały przez Organizatora na stronie Serwisu internetowego Festiwalu.

3. W ramach Festiwalu prowadzone będą:

a) praktyka z ciałem:

- pierwszego dnia taniec intuicyjny,

- drugiego dnia praktyka z ciałem,

- trzeciego dnia praktyka z ciałem,

b) wywiady,

c) prelekcje w formie wykładów.

4. Organizator zapewnia opis Wydarzeń na Serwisu internetowego Festiwalu - sukcesywnie aktualizowany.

5. Każdy Uczestnik wybiera według własnych zainteresowań w jakich Wydarzeniach chce brać udział.

6. Liczba miejsc do wykupienia na Wydarzenie na żywo jest ograniczona – wynosi 80 miejsc. O przyjęciu na dane Wydarzenie decyduje kolejność zgłoszeń - wniesienia opłaty za bilet przez Uczestników.

7. Pomiędzy Wydarzeniami przewidziane zostały przerwy kawowe oraz przerwa na lunch.

8. Uczestnik na miejscu nie będzie mógł dokonać zakupu lunchu, nie będzie również prowadzona sprzedaż napojów. Wszystkie przekąski uczestnik musi zapewnić sobie we własnym zakresie.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły Festiwalu na wersję on-line. Wówczas następuje zwrot wpłaconych środków za bilet w wersji na żywo na konto, z którego wpłynęły pieniądze.

§ 4. Zobowiązania i odpowiedzialność Uczestników

1. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w niniejszym Regulaminie, a także przewidzianych przepisami prawa.

2. Uczestnicy zobowiązani są do postępowania według zaleceń oraz instrukcji Organizatora oraz wskazanych przez niego osób współdziałających przy organizacji Festiwalu.

3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad przeciwpożarowych oraz instrukcji zamieszczonych na terenie obiektu, w którym odbywa się Festiwal.

4. Organizator może wykluczyć z udziału w Festiwalu Uczestników, którzy znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, zachowują się agresywnie wobec innych osób lub zakłócają porządek Festiwalu, a także naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

5. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Festiwalu, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu uiszczonej należności za bilet.

6. Uczestnicy odpowiadają za wszelkie szkody, których dopuszczą się w trakcie Festiwalu. W przypadku zapłacenia za wyrządzoną szkodę przez Organizatora, Organizatorowi przysługuje prawo regresu w stosunku do Uczestnika za spowodowane przez niego szkody.

7. Uczestnicy nie mogą utrwalać przebiegu Wydarzeń, w szczególności poprzez nagrywanie materiałów audiowizualnych, dźwiękowych oraz rejestrowanie lub utrwalanie obrazu. W przypadku złamania niniejszego zakazu, Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich przynależnych Organizatorowi lub osobom z nim współpracującym przy organizacji eventu.

8. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, oraz udzielenia pomocy osobom jej potrzebującym. W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu, życiu lub mieniu osób przebywających w czasie trwania festiwalu na jego terenie. Uczestnicy są zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie organizatorów.

§ 5. Zobowiązania i odpowiedzialność Organizatora i Współorganizatora

1. Organizator i Współorganizator zobowiązuje się, że dołoży wszelkich starań, aby zrealizować warunki Festiwalu opisane na Serwisie internetowym Festiwalu.

2. Organizator i Współorganizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w opisanym programie i przebiegu Festiwalu, również podczas trwania Festiwalu. O zmianach Uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem Serwisu internetowym Festiwalu i/lub w trakcie jego trwania w przypadku nagłych zmian. Zmiany te nie mogą stanowić podstawy do roszczeń finansowych Uczestników wobec Organizatora i Współorganizator.

3. Organizator i Współorganizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zniszczone, zgubione lub skradzione podczas Festiwalu.

4. Odpowiedzialność Organizatora i Współorganizator z tytułu nieprawidłowego wykonania lub niewykonania umowy, a także z tytułu wyrządzonych szkód ograniczona jest względem Uczestników do wysokości uiszczonej przez Uczestnika ceny biletu.

§ 6. Dane osobowe i zgoda na wykorzystanie wizerunku

1. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie jego wizerunku w materiałach z Festiwalu, w tym na zdjęciach, nagraniach dźwiękowych oraz na nagraniach audiowizualnych, również w celach komercyjnych. Wykorzystywanych do zdawania relacji z przebiegu Festiwalu oraz reklamy Festiwalu oraz jego przyszłych edycji.

2. Uczestnik, który nie wyraża zgody na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie jego wizerunku powinien poinformować o tym Organizatora wysyłając wiadomość e-mail pod adres: kontakt@zoolatria.pl, maksymalnie na trzy dni przed Festiwalem, a jeśli nabywa bilet po tym okresie - do momentu rozpoczęcia Wydarzenia.

3. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa osobie, która nie wyraża zgody na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie jego wizerunku. W takim wypadku organizator dokona zwrotu płatności za bilet.

4. Organizator udziela pozwolenia na przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez Współorganizatora na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

5. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych jest załącznikiem do dokumentacji Festiwalu.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Festiwal ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1160).

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na Serwisie internetowym Festiwalu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich Serwisie internetowym Festiwalu.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

Information

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

485 of 1000

Seats available

Get Your Ticket

Where & When?

March 20th to 25th
Palo Alto, California
1 200 300 9000
info@exhibiztheme.com